PLENDEIT
PLENDEIT
shop

OWZ

Z dniem 21.10.2014 r. do wszystkich umów zawieranych przez PPUH Perfopol Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Zamówień, które stanowią integralną ich część.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia w PPUH PERFOPOL Sp. z o.o. mają zastosowanie do wszystkich umów z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  zawieranych przez PERFOPOL Sp. z o.o. (dalej zwaną PERFOPOL), stanowią ich integralną część i są wiążące dla wszystkich kontrahentów z zastrzeżeniem jak powyżej  bez względu na rodzaj zawartej umowy, chyba że strony ustaliły inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWZ określenia oznaczają:
  „Sprzedający” – PPUH PERFOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, adres: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000206488, kapitał zakładowy 50.100,00 zł, NIP: 664000822, REGON: 008489288
  „Kupujący” – kontrahenta dokonującego od Sprzedającego zakupów produktów lub usług, z wyłączeniem jak w literze a) tego punktu.
  „Strony” – Sprzedawcę i Kupującego
  „OWZ” – niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia PPUH PERFOPOL Sp. z o.o.

 2. W sytuacji kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w odrębnej formie pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWZ jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
 3. Zmiana lub wyłączenie któregokolwiek z OWZ dokonywane jest zawsze za zgodą obu stron w formie pisemnej.
 4. OWZ dostępne są w siedzibie PPUH PERFOPOL Sp.  z o.o. oraz na stronie internetowej www.perfopol.pl.
 5. Ogólne Warunki Zamówień mają pierwszeństwo stosowania względem innych ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów stosowanych przez Kontrahentów.
 6. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej, marketingu produktów i usług zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Oferty, zamówienia, zawieranie umów, dokumentacja

 1. Oferty przedstawione przez PERFOPOL nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu handlowego. Standardowo  ważność oferty wynosi 14 dni.
 2. Rysunki, ilustracje, grafiki lub zdjęcia występujące w drukach reklamowych lub materiałach informacyjnych również nie są wiążące i stanowią jedynie przykład realizacji i zastosowania wyrobów.
 3. PERFOPOL zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczanie informacji o produkcie na stronie internetowej PERFOPOL, w katalogach, cennikach i prospektach nie jest równoznaczne z jego dostępnością.
 4. W przypadku gdy Kupujący składa zamówienie po raz pierwszy zobowiązany jest do przedłożenia Sprzedającemu następujących dokumentów: NIP, REGON, KRS.
 5. O ile nie istnieją inne uzgodnienia, za techniczną dokumentację umowy/zamówienia uważa się ustalone rysunki, wzorce, opisy i inne dokumenty, przy czym dla surowców miarodajne są standardowe normy, oznaczenia i tolerancje DIN. Szczegóły techniczne opisane są na stronie internetowej www.perfopol.pl w zakładce „Nasza oferta”.
 6. Odwołanie zamówienia lub jego zmiana jest dopuszczalne i skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie dokonane w formie pisemnej, za zgodą PERFOPOL i nie później niż 2 dni robocze po otrzymaniu potwierdzenia. Każdorazowa zmiana treści zamówienia skutkować może zmianą cen oraz wydłużeniem terminu realizacji (patrz punkt IV litera f)).
 7. W przypadku gdy Sprzedający dokona zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia a Kupujący z różnych przyczyn to zlecenie odwoła - Sprzedający wyrazi na to zgodę pod warunkiem pokrycia przez Kupującego poniesionych kosztów tychże materiałów.

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są wyroby PERFOPOL, tj. blachy perforowane, siatki cięto-ciągnione, siatki zgrzewane, siatki plecione, wypałki laserowe, elementy gięte, spawane, zwijane lub inne wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce  „Nasza oferta”  www.perfopol.pl

IV.  Ceny i warunki płatności

 1. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, obowiązują ceny EXW (EX WORKS) nie wliczając kosztów opakowania, transportu, ubezpieczenia, ceł lub innych kosztów dodatkowych. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych i nie zawierają podatku VAT, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 2. Kontrahent zapłaci za towar lub usługę cenę określoną przez PERFOPOL w potwierdzeniu zamówienia lub w przypadku przedpłaty w fakturze proforma.
 3. Płatność należy uregulować w terminie ustalonym na fakturze proforma lub VAT wystawionej przez PERFOPOL. Za datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto bankowe PERFOPOL.
 4. PERFOPOL nie zrealizuje zamówienia/usługi  w przypadku braku wpływu należności  tam gdzie potwierdzona forma płatności to przedpłata.
 5. Przekroczenie ustalonego terminu płatności faktury VAT uprawnia PERFOPOL do naliczenia odsetek umownych w maksymalnej wysokości ustalonej przez przepisy powszechnie obowiązujące lub odstąpienia od umowy i odebrania towaru. od Kontrahenta.
 6. PERFOPOL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ceny oferowanej: w razie wprowadzenia zmiany przez Kupującego we wcześniej uzgodnionej specyfikacji, na jakiej ta cena była oparta; lub w przypadku zmiany ceny surowca niezbędnego do produkcji towaru.
 7. Minimalna wartość zamówienia wynosi 3000zł netto.

V. Termin realizacji, odbiory częściowe

 1. Terminy realizacji określone w ofertach, na stronie internetowej, w katalogach, prospektach lub innych materiałach informacyjnych mają charakter orientacyjny.
 2. Terminy uzależnione są od aktualnego obłożenia maszyn,  wielkości partii produkcyjnych jak również od terminowego dostarczenia przez Kontrahenta koniecznej dokumentacji, informacji jak i wyjaśnienia wszelkich szczegółów zamówienia, w szczególności kwestii technicznych, udostępnienia rysunków, dostarczenia w razie potrzeby wzorca itd.
 3. Termin realizacji rozpoczyna się w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia i jest określony w tygodniach roku bieżącego.
 4. Odbiory częściowe są dopuszczalne, o ile jest to uzasadnione i uzgodnione między stronami.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie max 14 dni od daty zakończenia realizacji. W przeciwnym razie Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania na koszt Kupującego, opłat za magazynowanie towaru w wysokości 10,00 zł. netto za każdą paletę nieodebranego towaru dziennie. W przypadku towaru o dużych gabarytach opłata ta zostanie określona indywidualnie biorąc pod uwagę wielkość zajmowanej powierzchni magazynowej oraz stawki opłat za najem powierzchni użytkowej wg danych GUS za ostatni kwartał.

VI. Zlecenie wykonania zamówienia podmiotowi trzeciemu.

 1. PERFOPOL zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zamówienia przez podmioty trzecie.

VII. Wydanie towaru.

 1. Jeżeli towar ma być wydany bezpośrednio Kupującemu, korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kontrahenta z chwilą wydania mu wyrobów.
 2. W przypadku przesyłki towaru za pomocą firmy transportowej, do miejsca wskazanego przez Kupującego, korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przesyłki przewoźnikowi. Koszty wydania i odebrania rzeczy, ubezpieczenia za czas przewozu oraz koszty przesłania rzeczy pokrywa Kontrahent, chyba że strony ustalą inaczej.
 3. W przypadku uzgodnienia dostawy przez PERFOPOL, transportujący dostarczy towar  bez rozładunku na umówione miejsce wyładowania. Koszty dostawy towaru pokrywa Kupujący, chyba że strony ustalą inaczej. W celu zapewnienia sprawnego rozładunku Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia na czas i na własny koszt niezbędnego przy wyładunku sprzętu i personelu. Kupujący zapewnia również dojazd samochodu bezpośrednio do miejsca wyładowania i jego bezzwłoczny rozładunek. W razie niespełnienia powyższych warunków powstałe w wyniku tego dodatkowe koszty obciążają Kupującego.

VIII. Zwrot opakowań

 1. Towar standardowo pakowany jest na palecie drewnianej o wymiarach zbliżonych do wymiarów towaru. Przyjmuje się w standardzie, że max obciążenie palety wynosi 1200 kg, chyba że strony uzgodnią inaczej.
  W przypadku gdy towar jest przestrzenny (np. gięty, lub z przeznaczeniem dekoracyjnym uniemożliwiającym jego piętrowanie do osiągnięcia ww. wagi)  w celu zachowania bezpieczeństwa produktów, może zaistnieć  konieczność   zapakowania towaru na większą ilość palet.
 2. Przepakowywanie towarów może nastąpić tylko  na wyraźnie życzenie Kupującego, za odpowiednią opłatą, na wyłączną odpowiedzialność Kupującego po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 3. Za wszelkie palety, stojaki, skrzynie, rolki i inne opakowania podlegające zwrotowi przez Kupującego pobierana będzie opłata tytułem kaucji w kwocie wyznaczonej przez PERFOPOL.
 4. Kaucja powyższa podlega zwrotowi z chwilą zwrotu opakowań, o których mowa w tym punkcie litera a), w stanie niepogorszonym.
 5. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli Kupujący nie wykaże odpowiednim dokumentem, że pobrane opakowania zostały zwrócone i to w stanie niepogorszonym.
 6. Maksymalny termin zwrotu opakowań wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na której wykazano dane opakowanie.
 7. W przypadku gdy Kupujący dostarcza swój materiał (do dalszej obróbki przez PERFOPOL) we własnych opakowaniach (palety, stojaki, skrzynie rolki i inne) – zobligowany jest do ich odbioru w maksymalnym terminie 30 dni licząc od daty zakończenia terminu realizacji zlecenia. Po przekroczeniu tego terminu opakowania przechodzą na własność Sprzedającego i mogą zostać zutylizowane.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. PERFOPOL zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany warunków wcześniej uzgodnionych w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za powstałą tym szkodę, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej. Odstąpienie od umowy zostanie potwierdzone w formie pisemnej i z właściwym uzasadnieniem.

X. Prawo własności zamówionego towaru

 1. PERFOPOL zastrzega
   sobie prawo własności zamówionej rzeczy do dnia zapłaty przez Kontrahenta całej ceny na rachunek bankowy PERFOPOL wskazany na fakturze VAT.
 2. Wszelkie pozostałości (odpady, ścinki) materiału dostarczonego przez Kupującego przy wykonaniu zleconej usługi stają się własnością PERFOPOL, chyba że strony ustaliły inaczej.
 3. Pozostałości materiału powierzonego, o których mowa w ust.b) pkt. X będą magazynowane przez Perfopol nie dłużej niż 1 miesiąc od daty wykonania usługi. Po upływie tego czasu Sprzedający zastrzega prawo do zezłomowania ww. pozostałości.

XI. Prace zlecone – usługi 

 1. W przypadku świadczenia przez PERFOPOL usług na materiale powierzonym przez Kupującego (np. jeśli Kupujący dostarcza materiał, półfabrykaty, przyrządy lub inne części)  PERFOPOL nie jest zobowiązany do sprawdzania dostarczonych rzeczy. Obowiązek sprawdzenia przydatności do celów umowy spoczywa na Kupującym.
 2. Zamawiający uznaje zwyczajowo przyjęte braki za uzgodnione. Braki do 5% całkowitej ilości materiału są dopuszczalne i zgodne z umową.
 3. Jeśli w wyniku dostarczenia wadliwego materiału, przyrządów lub innych części, wykonana przez PERFOPOL usługa okaże się wadliwa lub nie nadająca się do użytku, zamawiający mimo tego zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 4. PERFOPOL może odmówić wykonania usługi z powierzonego materiału bez konsekwencji, jeżeli ten nie zachowuje standardów określonych w certyfikatach lub normatywach stwarzając tym samym zagrożenie zniszczenia narzędzia lub maszyny w trakcie realizacji procesu produkcyjnego.

XII. Odpowiedzialność PERFOPOL

 1. Odbiór ilościowy produktów następuje w chwili odbioru przedmiotu zamówienia przez Kontrahenta. Reklamacje ilościowe oraz widoczne wady fizyczne powstałe na skutek uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie pod warunkiem ich pisemnego zgłoszenia najpóźniej następnego dnia od dostarczenia towaru oraz muszą być potwierdzone pisemnym protokołem potwierdzonym przez przewoźnika.
 2. PERFOPOL ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami z zastrzeżeniami poczynionymi w umowie sprzedaży lub OWZ.
 3. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem jakościowym przy jego wydaniu.
 4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do PERFOPOL niezwłocznie i na piśmie pod rygorem nieważności. Kupujący zobowiązany jest do wskazania danych identyfikujących zakup wyrobów: data zakupu, numer zamówienia, wskazanie wady, ilość reklamowanych towarów stanowisko w sprawie reklamacji.
 5. Kupujący zgłaszając reklamację powinien wziąć pod uwagę, iż towar musi być przechowywany jak też poddawany dalszej obróbce i przetwarzaniu zgodnie z wszystkimi odpowiednimi normami, wymogami specjalistycznymi obowiązującymi w tym zakresie, szczególnie z wymogami dokumentacji technicznej oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki.
 6. W przypadku wystąpienia wady należy niezwłocznie zaniechać dalszej obróbki.
 7. Reklamacje, co do widocznych wad fizycznych (np.: odchylenia wymiarowe, jakość powierzchni, wygięcia, zatarcia winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 14 dni od daty wydania towaru i tylko jeżeli towar nie został poddany przetworzeniu.
 8. Reklamacje dotyczące jakościowych wady ukrytych, których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć PERFOPOL na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 1 miesiąc od daty wydania towaru.
 9. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w umowie sprzedaży oraz OWZ terminach lub niedostarczenie wymaganych w dokumentów, powoduje utratę przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń wobec PERFOPOL.
 10. Kupujący ma obowiązek umożliwić PERFOPOL oględziny reklamowanego towaru, w tym także pobranie próbek i wykonania badań technicznych, pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń wobec PERFOPOL.
 11. W przypadku uznania zasadności reklamacji, PERFOPOL pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody oraz kosztów z nią związanych (naprawa, wymiana towaru na nowy, wolny od wad lub zapłata odszkodowania wskazanego przez PERFOPOL, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych uprawnień z tytułu gwarancji o ile takie zostały wskazane w dokumencie gwarancji).W przypadku uznania reklamacji przez PERFOPOL, ale odmowy naprawy, wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zapłata odszkodowania, nabywca może żądać obniżenia ceny zakupu, bądź też od umowy odstąpić.
 12. Jeżeli Kupujący będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez PERFOPOL, wówczas traci on wszelkie roszczenia wobec PERFOPOL, a w szczególności PERFOPOL jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami.
 13. Zaspokojenie roszczeń Kupującego w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z tego tytułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 14. W przypadku uznania przez PERFOPOL uprawnienia do wymiany towaru na wolny od wad Kupujący zobowiązany jest bez dodatkowych wezwań do uprzedniego zwrotu wymienianego towaru w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.
 15. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje zapłaty przez Kupującego za towar.
 16. PERFOPOL ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez nabywcę wszelkich zaległych należności i wykonania wszelkich innych obowiązków wobec PERFOPOL.
 17. PERFOPOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego, w szczególności szkody spowodowane utratą odsetek, wynagrodzenia lub zysku. W każdym wypadku odpowiedzialność PERFOPOL jest do faktycznie zapłaconej przez Kupującego ceny netto sprzedanego towaru.
 18. PERFOPOL ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji o ile na dany towar Sprzedający udzielił gwarancji poświadczając to kartą gwarancyjną.

XIII. Ochrona praw autorskich i praw własności przemysłowej

 1. Wszelkie rysunki, ilustracje, wzory użytkowe, towarowe itp., sporządzone przez PERFOPOL podlegają ochronie autorskiej oraz ochronie przewidzianej przez przepisy prawa własności przemysłowej.
 2. Wszelkie rysunki, ilustracje, opisy i inne informacje przekazane przez PERFOPOL Kupującemu przeznaczone są jedynie do zobrazowania ogólnego opisu zamówienia, pozostają własnością PERFOPOL i zabrania się ich kopiowania i udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zarządu PPUH PERFOPOL.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w poufności danych, o których mowa w tym punkcie, litera b).
 4. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w tym punkcie, litera c)uzasadnia naliczenie przez PERFOPOL kary umownej w wysokości 200.000 zł.
 5. PERFOPOL nie jest związany treścią rysunków, ilustracji, opisów, informacji itp., o których mowa w tym punkcie, litera b).
 6. Jeżeli PERFOPOL wykonuje zamówienie na podstawie przedłożonego przez Kupującego rysunku, wzoru użytkowego, towarowego itp., które podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim lub prawie własności przemysłowej, Kupujący ponosi odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia wobec Sprzedającego roszczeń przez osoby trzecie w związku z ochroną ich praw.

XIV. Siła wyższa

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z realizacji zamówień jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą strony uznają na przykład, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, epidemie, pandemie, trzęsienia ziemi, blokady, strajki, działania wojenne, przerwy w dostawie mediów lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Sprzedającego.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane z użyciem OWZ podlegają regulacjom polskich przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Miejscem wykonania zobowiązań PERFOPOL wynikających z umów zawartych z Kupującymi jest miejsce siedziby PERFOPOL.
 3. W przypadku Kupujących zarejestrowanych w systemie Sprzedającego przed wejściem w życie niniejszych OWZ, Sprzedający podaje ich zapisy do powszechnej, publicznej wiadomości i akceptacji Kupującego na swojej stronie internetowej www.PERFOPOL.pl. oraz w formie drukowanej w siedzibie Sprzedającego. Sprzedający może także udostępnić niniejsze OWZ jako załącznik do ofert lub internetowy link do tego załącznika. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie przezeń OWZ przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy, do której zastosowanie znajdą niniejsze Warunki, rozwiązywane będą przez sąd właściwy z uwagi na siedzibę spółki PERFOPOL.
 5. Niezależnie od treści OWZ, umowa między stronami może ulec odpowiedniej zmianie w przypadku wprowadzenie powszechnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności PERFOPOL może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów, które mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez sprzedawcę oferty albo już zawartej między stronami a jeszcze nie wykonanej umowy.
 6. W przypadku otwarcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego albo naprawczego, wierzytelność przysługująca spółce PERFOPOL przeciwko Kupującemu staje się natychmiast wymagalna.
 7. Bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia umowy lub któregoś z powyższych regulacji nie narusza ważności pozostałych postanowień.

pobierz plik Aktualizacja 02.11.2021r.

OWZ

© Perfopol Sp. z o.o. 2021
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, Polska
NIP: 664 000 08 22

tel. +48 41 274 58 08
e-mail: biuro@perfopol.pl

Projekt i wykonanie :