PLENDEIT
PLENDEIT

OWZ

Z dniem 21.10.2014 r. do wszystkich umów zawieranych przez PPUH Perfopol Sp. z o.o. mają zastosowanie Ogólne Warunki Zamówień, które stanowią integralną ich część.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia w PPUH PERFOPOL Sp. z o.o. mają zastosowanie do wszystkich umów z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  zawieranych przez PERFOPOL Sp. z o.o. (dalej zwaną PERFOPOL), stanowią ich integralną część i są wiążące dla wszystkich kontrahentów z zastrzeżeniem jak powyżej  bez względu na rodzaj zawartej umowy, chyba że strony ustaliły inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWZ określenia oznaczają:
  „Sprzedający” – PPUH PERFOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, adres: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000206488, kapitał zakładowy 50.100,00 zł, NIP: 664000822, REGON: 008489288
  „Kupujący” – kontrahenta dokonującego od Sprzedającego zakupów produktów lub usług, z wyłączeniem jak w literze a) tego punktu.
  „Strony” – Sprzedawcę i Kupującego
  „OWZ” – niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia PPUH PERFOPOL Sp. z o.o.

 2. W sytuacji kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w odrębnej formie pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWZ jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
 3. Zmiana lub wyłączenie któregokolwiek z OWZ dokonywane jest zawsze za zgodą obu stron w formie pisemnej.
 4. OWZ dostępne są w siedzibie PPUH PERFOPOL Sp.  z o.o. oraz na stronie internetowej www.perfopol.pl.
 5. Ogólne Warunki Zamówień mają pierwszeństwo stosowania względem innych ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów stosowanych przez Kontrahentów.
 6. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej, marketingu produktów i usług zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Oferty, zamówienia, zawieranie umów, dokumentacja

 1. Oferty przedstawione przez PERFOPOL nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu handlowego. Standardowo  ważność oferty wynosi 14 dni.
 2. Rysunki, ilustracje, grafiki lub zdjęcia występujące w drukach reklamowych lub materiałach informacyjnych również nie są wiążące i stanowią jedynie przykład realizacji i zastosowania wyrobów.
 3. PERFOPOL zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczanie informacji o produkcie na stronie internetowej PERFOPOL, w katalogach, cennikach i prospektach nie jest równoznaczne z jego dostępnością.
 4. W przypadku gdy Kupujący składa zamówienie po raz pierwszy zobowiązany jest do przedłożenia Sprzedającemu następujących dokumentów: NIP, REGON, KRS.
 5. O ile nie istnieją inne uzgodnienia, za techniczną dokumentację umowy/zamówienia uważa się ustalone rysunki, wzorce, opisy i inne dokumenty, przy czym dla surowców miarodajne są standardowe normy, oznaczenia i tolerancje DIN. Szczegóły techniczne opisane są na stronie internetowej www.perfopol.pl w zakładce „Nasza oferta”.
 6. Odwołanie zamówienia lub jego zmiana jest dopuszczalne i skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie dokonane w formie pisemnej, za zgodą PERFOPOL i nie później niż 2 dni robocze po otrzymaniu potwierdzenia. Każdorazowa zmiana treści zamówienia skutkować może zmianą cen oraz wydłużeniem terminu realizacji (patrz punkt IV litera f)).
 7. W przypadku gdy Sprzedający dokona zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia a Kupujący z różnych przyczyn to zlecenie odwoła - Sprzedający wyrazi na to zgodę pod warunkiem pokrycia przez Kupującego poniesionych kosztów tychże materiałów.

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są wyroby PERFOPOL, tj. blachy perforowane, siatki cięto-ciągnione, siatki zgrzewane, siatki plecione, wypałki laserowe, elementy gięte, spawane, zwijane lub inne wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce  „Nasza oferta”  www.perfopol.pl

IV.  Ceny i warunki płatności

 1. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, obowiązują ceny EXW (EX WORKS) nie wliczając kosztów opakowania, transportu, ubezpieczenia, ceł lub innych kosztów dodatkowych. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych i nie zawierają podatku VAT, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 2. Kontrahent zapłaci za towar lub usługę cenę określoną przez PERFOPOL w potwierdzeniu zamówienia lub w przypadku przedpłaty w fakturze proforma.
 3. Płatność należy uregulować w terminie ustalonym na fakturze proforma lub VAT wystawionej przez PERFOPOL. Za datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto bankowe PERFOPOL.
 4. PERFOPOL nie zrealizuje zamówienia/usługi  w przypadku braku wpływu należności  tam gdzie potwierdzona forma płatności to przedpłata.
 5. Przekroczenie ustalonego terminu płatności faktury VAT uprawnia PERFOPOL do naliczenia odsetek umownych w maksymalnej wysokości ustalonej przez przepisy powszechnie obowiązujące lub odstąpienia od umowy i odebrania towaru. od Kontrahenta.
 6. PERFOPOL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ceny oferowanej: w razie wprowadzenia zmiany przez Kupującego we wcześniej uzgodnionej specyfikacji, na jakiej ta cena była oparta; lub w przypadku zmiany ceny surowca niezbędnego do produkcji towaru.
 7. Minimalna wartość zamówienia wynosi 3000zł netto.

V. Termin realizacji, odbiory częściowe

 1. Terminy realizacji określone w ofertach, na stronie internetowej, w katalogach, prospektach lub innych materiałach informacyjnych mają charakter orientacyjny.
 2. Terminy uzależnione są od aktualnego obłożenia maszyn,  wielkości partii produkcyjnych jak również od terminowego dostarczenia przez Kontrahenta koniecznej dokumentacji, informacji jak i wyjaśnienia wszelkich szczegółów zamówienia, w szczególności kwestii technicznych, udostępnienia rysunków, dostarczenia w razie potrzeby wzorca itd.
 3. Termin realizacji rozpoczyna się w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia i jest określony w tygodniach roku bieżącego.
 4. Odbiory częściowe są dopuszczalne, o ile jest to uzasadnione i uzgodnione między stronami.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie max 14 dni od daty zakończenia realizacji. W przeciwnym razie Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych za jego magazynowanie (zgodnie z art. 481 par. 2 KC).

VI. Zlecenie wykonania zamówienia podmiotowi trzeciemu.

 1. PERFOPOL zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zamówienia przez podmioty trzecie.

VII. Wydanie towaru.

 1. Jeżeli towar ma być wydany bezpośrednio Kupującemu, korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kontrahenta z chwilą wydania mu wyrobów.
 2. W przypadku przesyłki towaru za pomocą firmy transportowej, do miejsca wskazanego przez Kupującego, korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przesyłki przewoźnikowi. Koszty wydania i odebrania rzeczy, ubezpieczenia za czas przewozu oraz koszty przesłania rzeczy pokrywa Kontrahent, chyba że strony ustalą inaczej.
 3. W przypadku uzgodnienia dostawy przez PERFOPOL, transportujący dostarczy towar  bez rozładunku na umówione miejsce wyładowania. Koszty dostawy towaru pokrywa Kupujący, chyba że strony ustalą inaczej. W celu zapewnienia sprawnego rozładunku Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia na czas i na własny koszt niezbędnego przy wyładunku sprzętu i personelu. Kupujący zapewnia również dojazd samochodu bezpośrednio do miejsca wyładowania i jego bezzwłoczny rozładunek. W razie niespełnienia powyższych warunków powstałe w wyniku tego dodatkowe koszty obciążają Kupującego.

VIII. Zwrot opakowań

 1. Towar standardowo pakowany jest na palecie drewnianej o wymiarach zbliżonych do wymiarów towaru. Przyjmuje się w standardzie, że max obciążenie palety wynosi 1200 kg, chyba że strony uzgodnią inaczej.
  W przypadku gdy towar jest przestrzenny (np. gięty, lub z przeznaczeniem dekoracyjnym uniemożliwiającym jego piętrowanie do osiągnięcia ww. wagi)  w celu zachowania bezpieczeństwa produktów, może zaistnieć  konieczność   zapakowania towaru na większą ilość palet.
 2. Przepakowywanie towarów może nastąpić tylko  na wyraźnie życzenie Kupującego, za odpowiednią opłatą, na wyłączną odpowiedzialność Kupującego po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 3. Za wszelkie palety, stojaki, skrzynie, rolki i inne opakowania podlegające zwrotowi przez Kupującego pobierana będzie opłata tytułem kaucji w kwocie wyznaczonej przez PERFOPOL.
 4. Kaucja powyższa podlega zwrotowi z chwilą zwrotu opakowań, o których mowa w tym punkcie litera a), w stanie niepogorszonym.
 5. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli Kupujący nie wykaże odpowiednim dokumentem, że pobrane opakowania zostały zwrócone i to w stanie niepogorszonym.
 6. Maksymalny termin zwrotu opakowań wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na której wykazano dane opakowanie.
 7. W przypadku gdy Kupujący dostarcza swój materiał (do dalszej obróbki przez PERFOPOL) we własnych opakowaniach (palety, stojaki, skrzynie rolki i inne) – zobligowany jest do ich odbioru w maksymalnym terminie 30 dni licząc od daty zakończenia terminu realizacji zlecenia. Po przekroczeniu tego terminu opakowania przechodzą na własność Sprzedającego i mogą zostać zutylizowane.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. PERFOPOL zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany warunków wcześniej uzgodnionych w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za powstałą tym szkodę, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej. Odstąpienie od umowy zostanie potwierdzone w formie pisemnej i z właściwym uzasadnieniem.

X. Prawo własności zamówionego towaru

 1. PERFOPOL zastrzega
   sobie prawo własności zamówionej rzeczy do dnia zapłaty przez Kontrahenta całej ceny na rachunek bankowy PERFOPOL wskazany na fakturze VAT.
 2. Wszelkie pozostałości (odpady, ścinki) materiału dostarczonego przez Kupującego przy wykonaniu zleconej usługi stają się własnością PERFOPOL, chyba że strony ustaliły inaczej.
 3. Pozostałości materiału powierzonego, o których mowa w ust.b) pkt. X będą magazynowane przez Perfopol nie dłużej niż 1 miesiąc od daty wykonania usługi. Po upływie tego czasu Sprzedający zastrzega prawo do zezłomowania ww. pozostałości.

XI. Prace zlecone – usługi 

 1. W przypadku świadczenia przez PERFOPOL usług na materiale powierzonym przez Kupującego (np. jeśli Kupujący dostarcza materiał, półfabrykaty, przyrządy lub inne części)  PERFOPOL nie jest zobowiązany do sprawdzania dostarczonych rzeczy. Obowiązek sprawdzenia przydatności do celów umowy spoczywa na Kupującym.
 2. Zamawiający uznaje zwyczajowo przyjęte braki za uzgodnione. Braki do 5

Aktualizacja 16.06.2020r. - pobierz plik

OWZ

© Perfopol Sp. z o.o. 2021
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, Polska
NIP: 664 000 08 22

tel. +48 41 274 5808, fax. +48 41 274 02 98
e-mail: biuro@perfopol.pl

Projekt i wykonanie :