A A A

Modlitwa

 MODLITEWNIK

PARTYZANCKIEJ DROGI KRZYŻOWEJ

STACJA I

 

JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

 Rozważania:

Jezus, pojmany, biczowany i cierniem ukoronowany, został niewinnie skazany na śmierć. - Podobnie Naród Polski, napadnięty przez dwóch wrogów, został przez nich skazany na zagładę. Każdy Polak, Żołnierz konspiracji, Partyzanci, za swoją walkę o odzyskanie wolności kraju podlegali śmierci. Ogrom morderstw, represji i brutalnych aktów niszczenia ludności polskiej w czasie II wojny światowej jest przerażający. Z góry skazani byli też na śmierć Partyzanci Świętokrzyscy walczący za Ojczyznę.

 

Modlitwa:

 Panie Jezu Chryste, niewinnie skazany na mękę i krzyż, wynagródź Tym, którzy pomimo wiadomego zagrożenia przyjęli już z góry wydany na nich wyrok śmierci i poszli walczyć o odzyskanie niepodległości Polski. A nam, żyjącym, daj także moc odwagi, zachowania godności, wierność prawdzie i ideałom w obliczu dzisiejszych podłych oszczerstw, osądzeń i knowań przeciwko Polsce i Polakom.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA II

 

JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Niewinnie skazany Jezus przyjął Krzyż, znak czekającej Go męki i śmierci. Mógłby odrzucić to cierpienie mocą Swojej Boskiej potęgi, ale dobrowolnie wziął na Siebie to znamię, aby odkupić świat. Podobnie Partyzanci przyjęli z własnej woli ciężar walki z wrogiem, udręki leśnego bytowania, cierpienia i rany, bo tylko to dawało możliwość bezpośredniej, otwartej walki z wrogiem o odzyskanie wolności.

 

Modlitwa:

 Panie Jezu Chryste, który dobrowolnie przyjąłeś Swoją Mękę i Krzyż dla zbawienia ludzkości, nagródź Partyzantów za ich ofiarność dla Ojczyzny, a nam współczesnym daj zrozumienie, że bez umiłowania Polski, poświęcenia Jej sił i szlachetności naszych serc nie zapewnimy Jej przyszłych godnych losów i wolności.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 

 

STACJA III

 

JEZUS PO RAZ PIERWSZY UPADA POD KRZYŻEM

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Przygnieciony jarzmem Krzyża Jezus po raz pierwszy upada pod jego ciężarem. Otaczają Jezusa zbrojni żołnierze, pastwiąc się nad Nim, lżąc i wykorzystując swoją brutalną przewagę. Świętokrzyscy Partyzanci zostali otoczeni 20 lipca 1943 roku wielką niemiecką obławą, która miała Ich zgnieść, wdeptać w ziemię. Wymknęli się jednak z okrążenia, a spaleniu uległy jedynie Ich siedliska i szałasy leśne.

 

Modlitwa:

 Jezu Chryste, tak jak Ty podnosiłeś się z ciężkiego upadku pod Krzyżem, a w zagrożeniu ocaliłeś Świętokrzyskich Partyzantów, aby mogli nadal naśladować Ciebie w dźwiganiu Krzyża za Ojczyznę, tak nam, którzy idziemy Ich puszczańskim szlakiem, daj siłę podnosić się do walki z grzechem oraz z mocami przeciwnymi Tobie i naszej Ojczyźnie.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA IV

 

JEZUS SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Umęczony drogą krzyżową Jezus napotyka Swoją zbolałą Matkę. Nie było między Nimi żadnych słów, ale uczucie Matczynego serca, wielka miłość, współczucie i duchowe wsparcie dla Syna, Jej wewnętrzna modlitwa za Nim do Ojca w niebiosach, na pewno dodawała Jezusowi sił do wypełnienia zbawczej misji: złożenia ofiary z Siebie dla dobra ludzkości. Partyzanci Świętokrzyscy także odczuwali bliskość Matki Bożej, do której kierowali swój wzrok i serca, czego pamiątką jest leśna Kapliczka na Wykusie z obrazem Matki Boskiej Bolesnej.

 

Modlitwa:

Jezu Chryste, od dzieciństwa otaczany miłością Swojej Matki, dziękujemy Ci za Jej miłość i opiekę dla nas, Polaków, za Jej wsparcie dla Partyzantów i prosimy; abyśmy także my, żyjący współcześnie, byli zawsze wierni i oddani naszej Królowej, otaczającej nasz Naród, już od długich wieków, płaszczem Swojej opieki.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA V

 

JEZUSOWI POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ  CYRENEJCZYK

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Pokryty ranami po biczowaniu u Piłata, ociekający krwią z głowy kłutej cierniową koroną, osłabiony dźwiganiem Krzyża, Jezus otrzymał w jego noszeniu pomoc od Cyrenejczyka. - Żołnierze leśni uzyskiwali w swojej trudnej doli i walce wsparcie, żywność, odzież i łączność od mieszkańców okolicznych wsi. To umożliwiło Im życie i działalność bojową w ekstremalnych warunkach Gór Świętokrzyskich. Cyrenejczyk został do pomocy Jezusowi przymuszony, pomoc zaś ze strony ludności okolicznych wsi była dobrowolna, wynikała z poczucia patriotyzmu i braterstwa.

 

Modlitwa:

Wynagródź, Panie Jezu Chryste, tym, którzy wspierali Partyzantów pomocą żywnościową, materialną i duchową w tak trudnych warunkach bytowania i walki o wolność. Udzielający tej pomocy narażali swoje życie; wielu też zapłaciło za to więzieniem, zniszczeniem swoich domostw, cierpieniem w torturach, a nawet śmiercią. Daj im za to Swoją nagrodę wiekuistą w niebie.

 

 

Ojcze nasz...... 

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA VI

 

WERONIKA OCIERA JEZUSOWI SKRWAWIONĄ TWARZ

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Oblicze Jezusa było zalane krwią i potem, oblepione kurzem krzyżowej drogi. Litościwa Weronika oczyściła twarz Jezusa czystą, białą chustą, dając Mu ulgę w cierpieniach, a także pociechę, że ktoś okazuje Mu dobroć i udziela pomocy w przeżywanej boleści i bezsilności. Partyzanci odnosili w walkach wiele ran i uzyskiwali pomoc sanitariuszek, sanitariuszy oraz swoich kolegów. W lesie nikt nie myślał tylko o sobie, panowała braterska pomoc, która często ratowała życie. Była to realizacja miłości bliźniego w myśl wskazań i nauki Jezusa.

 

Modlitwa:

Jezu umęczony i poraniony, w zamian za okazaną litość przez Weronikę dałeś Jej na chuście odbicie Swojej męczeńskiej twarzy. Daj w nagrodę tym, którzy nieśli pomoc rannym Partyzantom, radość oglądania Twojego Najświętszego Uwielbionego Oblicza w promiennej chwale wieczności.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario......... 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA VII

 

JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Pod brzemieniem ciężkiego Krzyża osłabiony Jezus upada na bruk Jerozolimski po raz drugi i jest z jeszcze większą zaciekłością bity i kopany przez żołdaków, opluwany przez otaczający tłum: - Partyzanci Świętokrzyscy zostali w dwa miesiące po pierwszej obławie niemieckiej znowu otoczeni we wrześniu 1943 roku, ale odparli wrogie siły i nie zostali zniszczeni.

 

Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, podobnie jak Ty miałeś wokół Siebie rozwścieczonych żołdaków i nienawistny tłum, tak Świętokrzyscy Partyzanci byli otoczeni wrogimi siłami, które chciały Ich zniszczyć. Ty jednak, Panie, ocaliłeś walczących za Ojczyznę i nie dopuściłeś do zgniecenia partyzanckich Zgrupowań. Daj nam współczesnym zrozumienie, że napór nawet przeważającej przemocy nie jest zdolny przełamać i zniszczyć broniących słusznej sprawy, wolności i sprawiedliwości.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA VIII

 

JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NAD NIM NIEWIASTY

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Wśród zajadłego żołdactwa i wrogiego tłumu napotkał Jezus w swojej krwawej Drodze Krzyżowej grupę płaczących nad Nim niewiast, litujących się nad Jego losem, przejętych Jego cierpieniem. - Partyzanci także mieli serdeczne uczucia swoich Bliskich, choć będących od Nich często bardzo daleko. Były to matki, żony, siostry, narzeczone, które przeżywały niepokoje, tęsknotę i ból rozstania, a często tragiczną śmierć wielu Partyzantów.

 

Modlitwa:

Jezu Chryste, daj jasną radość spotkania w niebie tym polskim niewiastom, które utraciły swoich Bliskich, walczących w Górach Świętokrzyskich o wolność Ojczyzny. Daj też opamiętanie tym współczesnym niewiastom, które nie dbają o religijne i patriotyczne wychowanie swoich dzieci. Oby nie zasłużyły na Twój gorzki wyrzut: "...nad synami swymi płaczcie...”

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA IX

 

JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Coraz cięższa, okrutniejsza jest Droga Krzyżowa Jezusa, który trzeci raz upada pod Krzyżem, otoczony rozbestwionym żołdactwem i nienawiścią rozwścieczonego tłumu. - Podobnie najcięższą była trzecia obława niemiecka na Partyzantów Świętokrzyskich w dniu 28 października 1943 roku. Niemcy w sile 3. tysięcy uzbrojonych po zęby żołnierzy, wsparci lotnictwem i artylerią, uderzyli niespodziewanie i zniszczyli partyzanckie obozowisko. W walce zginęło ponad 30 Partyzantów, ale Zgrupowanie Świętokrzyskie nie zostało rozbite.

 

Modlitwa:

Jezu, otoczony wrogością żołnierzy i ludzi, upadający, ale potem dalej idący ku spełnieniu Swojej zbawczej misji, przyjmij do Swej chwały poległych Partyzantów, a nam współczesnym udziel sił, abyśmy wbrew wrogim Tobie i Ojczyźnie działaniom nie ustawali w wierności Bogu i Polsce, trwając zawsze w ofiarności, oddaniu i obronie praw Twoich i naszego Narodu.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA X 

 

JEZUS Z SZAT OBNAŻONY, POJONY ŻÓŁCIĄ I OCTEM

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Oto jest już Jezus na szczycie Golgoty, a żołdacy zerwali z Niego szaty, spieczonym zaś ustom Jezusa dano ocet i żółć. - Godny pożałowania i tragiczny był los tych Partyzantów, którzy wpadli żywcem w ręce wrogów. Bezbronni, torturowani, stawali się cielesnym strzępem ludzkim, bez żadnej już osłony.

 

Modlitwa:

Udziel, Jezu, wieczną nagrodę w niebiosach wszystkim, którzy jako bezsilni, pozbawieni wszelkich możliwości osłony i obrony, samotni wśród oprawców, zdani na ich okrucieństwa i represje, przeżywali męki cielesne i duchowe. Daj też współczesnej młodzieży, mimo wszelkich zagrożeń, pokus, zgorszeń i degradacji ludzkiej godności, niezłomny hart ducha, wiernego Bożym prawom.

 

STACJA XI

 

JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Oprawcy przybili Jezusa do krzyża i zawisł na gwoździach, które straszliwie raniły Jego ręce i nogi. Była to okrutna męka, w czasie której Ukrzyżowany modlił się do Ojca w niebiosach, obiecał raj dobremu łotrowi i oddał Swoją Matkę pod opiekę ucznia Jana. - Jakże często ranni Partyzanci byli w swej doli jakby przybici do krzyża, bezsilni i cierpiący - i tylko żarliwa modlitwa do Ojca naszego w niebie i do Matki Najświętszej, czczonej na Wykusie, dodała im duchowych sił.

 

Modlitwa:

Powiedziałeś, Jezu Chryste, do Swojej Matki i do ucznia Jana: "Matko, oto Syn Twój". "Synu, oto Matka Twoja". I ta nasza Matka dodawała Partyzantom sił i ufności w najtrudniejszych chwilach. Spraw, o Jezu, abyśmy brali z Nich przykład, a także, aby młodzi Polacy czuli się zawsze synami Matki Bożej, kochali Ją i byli Jej wierni, jak tyle przed nami polskich pokoleń. Ty nam Ją, o Jezu Chryste, dałeś za Matkę, a my obraliśmy Ją za swoją Królową, Która niechaj ma w Swojej nieustannej opiece naszą Ojczyznę i młodych Polaków, będących przyszłością Narodu.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA XII

 

JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Dokonałeś, o dobry Jezu, Swojej ofiary na krzyżu za zbawienie świata. Oddałeś ducha Swego Ojcu Niebieskiemu. Od tej chwili ludzkość została odkupiona od winy grzechu pierworodnego, a Twoja nauka miłości Boga i bliźnich została potwierdzona śmiercią krzyżową. - Jakże wielu Partyzantów Świętokrzyskich ofiarowało i oddało swoje życie dla miłości Ojczyzny, wyzwolenia Jej z kleszczy obu totalitarnych, wrogich systemów i przemocy. Oni też przez swoją dobrowolną śmierć stali się błagalną ofiarą za niepodległość Polski.

 

Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, Który powiedziałeś, że nie ma większej ofiary niż ta, gdy ktoś oddaje swoje życie za braci swoich, obdarz wieczną szczęśliwością Tych, którzy polegli w walce o wolność Ojczyzny, wolność swoich Braci - Polaków. Modlimy się do Ciebie za dowódców "Ponurego" i "Nurta", za wszystkich poległych Partyzantów i za Tych, którzy odeszli z tego świata po wojnie. Daj im wieczny odpoczynek w chwale Ojca naszego w niebie.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA XIII

 

JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Po przebiciu boku Jezusa przez żołnierza, aby przekonać się, że Jezus skonał, zdjęto Jego ciało z krzyża. Umęczone ciało Jezusa wzięła w Swoje ramiona Jego zbolała Matka. Ona też brała w Swoje Matczyne objęcia poległych Partyzantów Świętokrzyskich, ogarniając Ich Swoją miłością jako synów przekazanych Jej przez Jezusa na krzyżu. Ona, Królowa Polski, zanosiła Ich dusze do nieba, bo oddali za Ojczyznę rzecz najcenniejszą na tej ziemi swoje życie.

 

Modlitwa:

Jezu, Który oddałeś Siebie za zbawienie ludzkości, daj wieczną nagrodę poległym Partyzantom Świętokrzyskim. Naucz też nas, żyjących, Twojej miłości do Matki Najświętszej, która jest dana naszemu Narodowi na pomoc i obronę, otaczając płaszczem Swojej opieki naszą Ojczyznę jako Królowa Polski.

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

STACJA XIV

 

JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY

 

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

O. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

Rozważania:

Owinięty całunem, został Jezus położony w skalnym grobie, do którego wejście zamknięto ciężkim kamieniem. Piłat postawił też przy grobie zbrojną straż, aby mieć pewność, że Dobroć i Miłość zostały już na zawsze wyłączone ze świata żywych. - W Górach Świętokrzyskich i w całej Ojczyźnie jest ogromna liczba grobów Partyzanckich, mogił i miejsc, w których najszlachetniejsi Synowie naszego Narodu oddali swoje życie za Ojczyznę. Takie Ofiary nigdy nie idą na marne. Dobro oraz: Miłość Boska i ludzka są niezniszczalne i żadna zła siła nigdy nie odniesie nad nimi zwycięstwa.

 

Modlitwa:

Jezu, złożony w grobie, Który okazałeś trzeciego dnia Swoją Boską moc Zmartwychwstania, obdarz Tych, którzy leżą w partyzanckich mogiłach i na wojennych cmentarzach, łaską Zmartwychwstania do życia wiecznego w Twojej chwale. Udziel także tej łaski jeszcze żyjącym Partyzantom, którzy są ciągle wierni Bogu i Polsce. Daj wszystkim nam, Polakom, wiarę w zwycięstwo Dobra i Twoich praw w naszej Ojczyźnie, wzbudź w naszych sercach uczucie ofiarności, szlachetności, braterskiej miłości oraz pracy i walki o Polskę wierną Tobie, uczciwą, wolną i niezawisłą. Błogosław polskiej młodzieży, aby wzorem Partyzantów, Żołnierzy Armii Krajowej, wcielała w życie zaszczytne hasło: "Bóg, Honor i Ojczyzna”

 

Ojcze nasz......

Zdrowaś Mario.........

 

Śpiew:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Hymn:

„Boże coś Polskę......”

„O Panie Boże, Ojcze nasz ......”

 

Strony: « Poprzednia 1 2